maandag 5 september 2022

De Hoverhof in Hout-Blerick (1684)

Aan de Hoverhofweg 43A  in Hout-Blerick lag de vroegere boerderij Hoverhof, die er zeker reeds lag in de 14de eeuw. Er is veel over geschreven en gepubliceerd, hier willen we slechts enkele details toevoegen uit eind 17de eeuw.

Landmeter Antonis van Remoortel kreeg in 1684 opdracht de eigendommen van Klooster Mariaweide ('Clooster de Weyde') op te meten en te beschrijven. Het resultaat is een Kaartenboek[1] dat zich in het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht bevindt. Het kaartenboek bevat kaarten van o.a. het klooster Mariaweide in Venlo, de Hoverhof te Blerick, Groot Maris te Helden, Middelhoven te Swalmen, Hagerhof te Venlo; Klerkenhof te Beesel-Rijkel is wel beschreven, maar de kaart ervan is kennelijk nooit ingebonden.

Op de eerste pagina van het boek lezen we: 1684 4 april: Z.P. – Atlas van de goederen van het klooster Maria Weide te Venlo. Anthonis van Remoortel, landmeter geadmitteerd door Z.M. Raad te Brussel, bekent dat hij van de heer Gijlkens, rentmeester van de hertog van Nieuborgh in het land van Ravensteijn, een bedrag van 20 rijksdaalder heeft ontvangen voor het meten en ‘caerteren’ van de goederen van het klooster genaamd ‘De Weyde’ te Venlo.

De nummers op de kaart komen niet altijd overeen met de nummers in de beschrijvingen. Maar het geeft desalniettemin een aardig beeld van de bezittingen van het klooster in 1684 in Hout-Blerick en het belang van de Hoverhof daarin. Hieronder volgt de enigszins verbeterde kaart en aansluitend de beschrijvingen van de grondstukken. Het totaal van het grondbezit was ca.45 ha land en 19 ha weidegrond.

Als een leuke bijvangst zien we in de rechter-benedenhoek de oude Lambertuskerk.


De Hover Hof Bleerick

No.3- item een weyde sijnde bepaelt O[2]- Jan Vervoort Z- ghemeyne heyde W- Gort Willems N- closter erfve (1522)

No.2- item noch een stuck lant oft camp bepaelt O- Pieter van Dael Z- het voorschreven W-des cloosters erfve N- de selve (635)

No.1- item noch een plaetse daer huys ende schuere op staet sijnde bepaelt O- Pieter van Dael Z- des cloosters erfve W- Gort Willems (709)

No. 4- item noch een stuck lant bepaelt (O- )Lenart Willems Z- de straet W- Marie Marcelis N- Windelina Fredrickx (213)

No.5- item noch een stuck lant bepaelt O- eenen wech Z- Windelina Fredrickx W- Hendrick Angels N- Lendert Willems (905)

No.5½- item noch een stuck lant bepaelt O- Gheerars van Dael Z- Lenart van Hoogmoet W- de straet N- Mertinus Smits (131)

N0.6- item noch een stuck lant bepaelt O- eenen velt wegh Z- Lenart janssen W- Ida Peumans N- Gheerart van Dael (108)

No.7- item noch een stuck lant bepaelt O- Hendrick Schonck Z- Pieter Vervoort W- den selven N- Gort Pieters kinderen (142)

No.8- item noch een stuck lant bepaelt O- Jan Mertens Z- Anna van Dael W- de selve N- den velt wegh (559)

No.10- item noch een stuck lant bepaelt O- Wouter Gorts Z- W- Gheerart van den Broeck N- clooster erfve (604)

No.9- item noch een stuck lant bepaelt O-Anna van Dael Z- het voorschreven stuck W- den velt wegh N- Jan Mertens (131)

No.12- item noch een stuck lant bepaelt O- Hendrick van Worst Z- Ida Peumans W- de kinderen Gheerart Lenart Lense N- amiarit (??) (730)

No.11- item noch een stuck lant bepaelt O- Hendrick van Worst Z- Anna in gen Rit W- de selve N- Hendrick Schroyers (434)

No.13- item noch een stuck lant bepaelt O- Anna in gen Rit Z- de kinderen Gheerart Lense W- Margrita Bitsick N- clooster erfve (340)

N0.14- item noch een stuck lant bepaelt O- eenen velt wegh Z- Ida Janssen W- het voorschreven stuck N- Margrita Bitsick (14)

No.15- item noch een stuck lant bepaelt O- Pauls Peumans Z- Hendrick van Hoest W- pastoorije N- Pieter van Dael (119)

No.16 -is noch een stuck lant in offen rit ghelegen bepaelt O-  W- erpraet (??) N- den selven (96)

No.19- item noch een stuck lant bepaelt O- Anna van Dael Z- des clooster erfve W- Belie Lensens N- Aelart van Dael (658)

No.18- item noch een stuck lant bepaelt O- Anna van Dael Z- Hendrick Coopmans W- Jan Bergmans N- het voorschreven stuck (230)

No.20- item noch een stuck lant bepaelt O- Lenart Wellens Z- Lenart Bitsick W- Aelart van Dael N- den selven (166)

No.21½- item noch een stuck lant bepaelt O- Jan de Mulder Z- den wegh W- Pauls Peumans N- Hendrick Coopmans (543)

No.4½- item noch een stuck lant bepaelt O- Hendrik oft Marie Fredrickx Z- eenen velt wegh W- Hendrick van Gorst N- den selven (347)

No.17- item noch een stuck lant bepaelt O- Jan de Mulder de molenbeecke W- Pauls Peumans N- de straet (743)

No.21- item noch een stuck lant bepaelt O- de Maese Z- Pauls Peumans W- den selven N- (350)

No.22[3]- item noch een stuck lant siet weyde bepaelt O- de Maese Z- Aelart van Dael W- en selven N- de beecke (131)

No.4(??)- item noch een weyde sijnde bepaelt O- de Maese Z- Gheerart van Dael W- Wouter in de Oree wey N- Aelaert van Dael (270)

No.23- item noch een weyde bepaelt O- Pieter Symons Z- den selven W- de straet N- Hendrick van Voorst (210)

No.25- item noch een morasachtige bempt sijnde bepaelt O- groot 3 morghen aentrent die water molen (166)

No.26- item noch 3 morghen gheleghen int broeck van Holt Bleerick aentrent het huys van mijnheer de Roy half bosch en half broeck staet te beplanten met elsen

No.27- item noch eenen noch eenen morghen bosch en broeck (tsanne ??) gheleghen tusschen Bree en Holt Bleerick staet te beplanten met elsen

Somma den hof aen lant 52 morgen: 128 roe(den) aen weyden 22 morghen[1] RHCL Maastricht, Klooster Maria Weide te Venlo 14.D063, inv.nr. 412

[2] De aangegeven windrichtingen zijn afgekort naar O (oost); Z (suyt); W (weest); N (noort)

[3] No.24 op de kaart